Dünya oynarken bizde yasaklandı.


Açıklama: Sosyal ağ Facebook'ta 53 milyon kişinin oynadığı Farmville uygulamasına yasak geldi.
Kategori: Teknoloji
Eklenme Tarihi: 03 Ekim 2009
Geçerli Tarih: 15 Temmuz 2024, 18:11
Site: Haberci71.com - Kırıkkale Haberleri
URL: http://www.haberci71.com/haber_detay.asp?haberID=1791


Dünya oynuyor bizde yasak geldi!

Sosyal ağ Facebook’ta yer alan yüzlerce eğlence uygulaması arasında yer alan Farmville'e Türkiye'den yasak geldi.

Dünyadaki liderliğini sürdüren bu uygulamaya gelen yasak Türkiye'deki Facebook kullanıcılarını adeta şoke etti.

Telekomünikasyon Başkanlığı'nca uygulanan kararın gerekçesi ise "5651 sayılı yasa uyarınca katalog suçlar kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuksal değerlendirme sonucunda ortaya çıkan karar" olarak açıklandı.

Sisteme yükleneli henüz 3 ay olan oyunu
53 milyon Facebook kullanıcısı oynuyor. Günlük oyuncu sayısı da 15 milyon civarında.

internet ortamında işlenen suçlar kapsamına alındı.

2008 yılının Şubat ayında Telekomünikasyon İletişim Başkanı (TİB) Fethi Şimşek tarafından yapılan açıklamada internet ortamında işlenen suçlarla mücadele kapsamında, intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçları ile Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’da yer alan suçların bulunduğunu “Katalog” olarak adlandırılan bu suçların arasına, sanal ortamda kumar ve bahis oyunlarının oynatılması konusunun da eklendiği belirtilmişti. Bu yasadan da anlaşılacağı gibi söz konusu engelleme tedbiren şirketin kumar sitelerinden kaynaklanıyor diye düşünüyoruz.

Peki, bu engelleme şu anda neden ortadan kalktı? Bir hata mıydı, yoksa medyanın olaya dikkat çekmesi ile tedbiren engelleme kaldırıldı mı? Bunun henüz sebebini bilemiyoruz ancak araştırıyor olacağız.

Türkiye’de Youtube ve diğer benzeri siteler yukarıda bahsettiğimiz kanun kapsamında uzun süredir erişime kapalı. En son MySpace ve Last.fm’ in kapatılması ile de bu engeller oldukça düşündürücü bir hal almaya başladı.

Zynga’nın durumu ise başlı başına bir konu ve Türk internet kullanıcılarını engellemeler hakkında çileden çıkartan türden.

KATALOG SUÇLAR ARASINDA DEĞİL

Kanunen kumar oynatmak Re’sen yani mahkeme kararı olmadan TIB’in engelleme yapabileceği katalog suçlar arasında değil.

5651 Numaralı yasanın 8. Maddesinde 1 bendinin A fıkrasında katalog suçlar tanımlanıyor. Daha sonra aynı maddenin 2 bendinde ise hangi suçlar dahilinde Re’sen engelleme yapılacağı belirtiliyor.

Bu katolog suçlarda:

- Ço­cuk­la­rın cin­sel is­tis­ma­rı (mad­de 103, bi­rin­ci fık­ra)
- Müs­teh­cen­lik (mad­de 226)

Olduğuna göre, yasa dışı bir engelleme mi söz konusuydu? Bu oyunlar müstehcenlik mi içeriyor? Yoksa Çocukların cinsel istismarını mı içeriyor?

Görünen o ki, TIB artık kanun dışına taşmaya başladı. Tabii ben avukat veya savcı vb değilim. Dediklerimin hiçbir geçerliliği yok. Başbakan olsam Youtube’a girerdim…

Aşağıda İlgili Kanun maddeleri:

MAD­DE 8- (1) İn­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ve içe­ri­ği aşa­ğı­da­ki suç­la­rı oluş­tur­du­ğu hu­su­sun­da ye­ter­li şüp­he se­be­bi bu­lu­nan ya­yın­lar­la il­gi­li ola­rak eri­şi­min en­gel­len­me­si­ne ka­rar ve­ri­lir:

a) 26/9/2004 ta­rih­li ve 5237 sa­yı­lı Türk Ce­za Ka­nu­nun­da yer alan;

1) İn­ti­ha­ra yön­len­dir­me (mad­de 84),
2) Ço­cuk­la­rın cin­sel is­tis­ma­rı (mad­de 103, bi­rin­ci fık­ra),
3) Uyuş­tu­ru­cu ve­ya uya­rı­cı mad­de kul­la­nıl­ma­sı­nı ko­lay­laş­tır­ma (mad­de 190),
4) Sağ­lık için teh­li­ke­li mad­de te­mi­ni (mad­de 194),
5) Müs­teh­cen­lik (mad­de 226),
6) Fu­huş (mad­de 227),
7) Ku­mar oy­nan­ma­sı için yer ve im­kân sağ­la­ma (mad­de 228),

suç­la­rı.
b) 25/7/1951 ta­rih­li ve 5816 sa­yı­lı Ata­türk Aley­hi­ne İş­le­nen Suç­lar Hak­kın­da Ka­nun­da yer alan suç­lar.

(4) İçe­ri­ği bi­rin­ci fık­ra­da be­lir­ti­len suç­la­rı oluş­tu­ran ya­yın­la­rın içe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı­sı­nın yurt dı­şın­da bu­lun­ma­sı ha­lin­de ve­ya içe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı­sı yurt için­de bu­lun­sa bi­le, içe­ri­ği bi­rin­ci fık­ra­nın (a) ben­di­nin (2) ve (5) nu­ma­ra­lı alt bent­le­rin­de ya­zı­lı suç­la­rı oluş­tu­ran ya­yın­la­ra iliş­kin ola­rak eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı re’sen Baş­kan­lık ta­ra­fın­dan ve­ri­lir. Bu ka­rar, eri­şim sağ­la­yı­cı­sı­na bil­di­ri­le­rek ge­re­ği­nin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si is­te­nir.

Şu anda Kırıkkale'dede binlerce insanın kullandığı sosyal internet ağı olarak Dünyadan Haberler olarak sizlere duyuruyoruz.